magie

 

ASTROLOGIE

MAGIE

TAROT

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRANA

O knize Henochově
Learn

Jedna z teorií říká, že lidstvo naučili magii andělé. Je o tom zmínka v Henochově knize, kterou křesťané označují jako podvrženou. Původní Aramejský text nebyl nalezen a byla dochována  jen v Etiopském překladu. Teprve roku 1952 byli objeveny fragmenty Henonochovi knihy  v kumránské jeskyni u Mrtvého moře.

 

Kniha Henochova začíná slovy:

1. Toto jsou Henochova slova požehnání, jimiž požehnal vyvoleným

a spravedlivým, kteří zůstanou naživu v den soužení, kdy zajdou všichni hříšníci a svévolníci.

2. Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči,

abych uzřel Svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše

uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou.

Kdo to byl Henoch? Víme ,že to byl patriarcha a že byl sedmý od Adama. Slovo Henoch přeloženo do češtiny znamená Zasvěcený. Říkalo se , že chodí s Bohem a že s ním rozmlouvá a taky, že neodešel z tohoto světa jako ostatní lidé, nýbrž  "nebylo ho, neboť si ho Bůh vzal".

Kapitola 6

1. A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se Jim rodily krásné, půvabné dcery.

2. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si:

"Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo."

3. A Semjaza, který stál včele, řekl: "Bojím se, že se k tomu snad ani neodhodláte, vždyť sám bych pak pykal za tento Velký hřích."

4. Nato mu všichni pravili: "My všichni složme přísahu a zavažme se vzájemným zaklínáním, že od svého úmyslu neustoupíme a že jej určitě provedeme."

5. Potom všichni společně přísahali a vzájemným zaklínáním se za vázali záměr uskutečnit.

6. Celkem dvě stě jich pak sestoupilo na Arias, jež tvoří vrchol Chermónu , jak se zapřisáhli a zavázali vzájemným zaklínáním.

7. A toto jsou jména jejich vůdcůh: Semjaza, který jim stát v čele, Araki, Berameel, Kokebiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekeel, Berakeel, Asad, Betareel, Anand, Zekiel, Semsapeel, Setereel, Tureel, Jomjal, Arazjal. Toto jsou jejich desátníci.

 

Kapitola 7

1. A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy; každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim vcházet a spát s nimi. Učili je kouzlům a čárům a obeznámili je s řezáním kořenů a roubováním stromů.

2. A ony počaly a porodily velké obry, jejichž výška byla tři tisíce loktů.

3. Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit.

4. Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali.

5. A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev.

6. Tu země pachatele zla obvinila.

Kapitola 8

1. A Azazeel učil lidi dělat meče, nože a štíty a drátěné košile a obeznámil je s věcmi, jež k tornu patří i s jejich opracováváním, s náramky a ozdobami, používáním antimonu a líčením obočí, s nejvzácnějšími a nejvyhranějšími drahokamy všech barevných odstínů a s proměnlivostí světa.

2. Nastala velká bezbožnost a rozmohlo se smilstvo, lidé setrvávali v hříchu a všechny jejich cesty vedly ke zkáze.

3. Amizirasl učil všechny zaříkávače a řezače kořenů, Armaros učil, jak zbavovat kouzel, Berakeel vyučoval astrology, Kokabiel učil znamením, Tamiel astrologii a Asdareel vykládal o dráze měsíce.

4. Jak lidé hynuli, naříkali, a jejich hlas došel až do nebe.

henoch

 

Co k tomu dodat? Můj osobní názor je, že lidstvo magii učit nikdo nemusel. Snad ho mohl jen zdokonalovat v technice přípravy a  použití. Jsme součástí vyššího celku a jako takový jsme složeni z energií a hmoty na základě informace, která je obsažena v Universu. Máme dar myšlení a uvědomování si sama sebe. Kdo tedy jsme a jaké jsou naše dispozice v čase, prostoru a místě?

 

 

Hermes Trismegistos

O živlech