hermes

 

ASTROLOGIE

MAGIE

TAROTY

 

 

 

 

HLAVNÍ STRANA

Smaragdová deska v překladu Pierre de Lasenica

HERMES TRISMEGISTOS

Tajemná bytost, opředená nespočtem bájí, jíž Egypťané před několika tisíciletími uctívali pod jménem Ezhovtej, Thovte, Thovt, Toth nebo Thot, která vystupuje v mytologii fénické jako Taautes a které se klaněli již staří Samothrákové, zvána byla řecky Hermes, a ztotožňována později s poslem bohů - Merkurem. Filosofii, kterou Hermes nebo Thot hlásal, nazýváme filosofií hermetickou, a stoupence jeho nauk hermetiky.

 • Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.
 • A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.
 • Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.
 • On jest otcem universálního telesmatu celého světa.
 • Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.
 • Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.
 • On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje s nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
 • Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne před tebou
 • Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.
 • Takto stvořen byl vesmír.
 • Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.
 • Proto byl jsem nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.
 • Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.
Syntéza hermetických zákonů

Desatero příčin:

 1. Počátek jest v Prabytí.
 2. Prabytí jest nehmotná, nepředstavitelná, nezobrazitelná a nespočítatelná Jednota, stojící mimo prostor a čas.
 3. Příčina povstala zjevením Jednoty v Prabytí.
 4. Bytí povstalo zjevením kladu a záporu v Příčině.
 5. Každé bytí má svoji analogii.
 6. Klad tvoří zápor a zápor klad: jedno podmiňuje druhé.
 7. Dvojpolarita jest podmínkou a příčinou času a života.
 8. Každý pól jest sekundérně zdvojený.
 9. Dvojnost cílí přes trojnost k jednotě.
 10. Čtvernost jest působcem rovnováhy.


Desatero důsledků:

 1. Příroda jest přímým plodem kosmu.
 2. Smrt jest podmínkou života, nebytí jest podmínkou bytí.
 3. Smrt není hranicí přírody.
 4. Slovo jest živá síla, jež tvoří.
 5. Láska má trojí poslání: ploditi, udržovati a křísiti.
 6. Osud jest plodem poklesků bytí proti Zákonu.
 7. Zánik, nebo přeměna osudovosti jest bezprostředně závislá na zániku nebo přeměně bytí.
 8. Oběť jest evoluční cestou bytí.
 9. Představitelný bůh jest bytostí podmíněnou lidskou obětí.
 10. Zodpovědnost každého bytí jest přímo úměrná jeho vědění.

.

Pierre de Lasenic

 

Jsem, který jsem; jsem čas v Čase, v němž jest to, co Jeho jest, jsem jeden v Jednom.
Můj jest včerejšek a Věky Vidoucí jest moje jméno.
Jsem Pramenem v pustinách života:
Zapečetěn jsem pro toho, jenž mluví, a mlčícím otevírám brány svojí moudrosti.
Jsem Thovt, Vědění a Život, a Světlo jsem, jež svítí v pustinách...
.